கார் ஏபிஎஸ் பாகங்களை CraftBot மற்றும் தொடர்ச்சியான தன்னியக்க அச்சிடுதல் (CAP) SD3D மூலம் தட்டு உருவாக்கத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.

SD3D Printing
Phone: 1(800) 530-9140
Email: info@sd3d.com
Address: 7960 Silverton Ave. Suite 112 San Diego, CA 92126
© 2018 Mattbull, LLC.