අධිකව FDM මුද්රණ සඳහා ලබා ගත හැකි විවිධාකාර 3D මුද්රණ ද්රව්ය විකල්ප, සෑම දිනකම පිරිනමනු ලැබේ. ලාභදායී හා දුර්වල PLA සිට අතිශයින්ම ශක්තිමත් කාබන් ෆයිබර් ඔයිලර් නයිලන් දක්වා, මෙම වීඩියෝව SD3D හි මෙහි ඇති සුවිශේෂී සූතිකා 16 විකල්පයන් සමඟ ඉදිරියට යනවා.

SD3D Printing
Phone: 1(800) 530-9140
Email: info@sd3d.com
Address: 7960 Silverton Ave. Suite 112 San Diego, CA 92126
© 2018 Mattbull, LLC.