SD3D

Language:  فارسی 

وجود دارد. گزینه های متعدد چاپ 3D برای چاپ FDM وجود دارد، با هر روز جدید ارائه می شود. از PLA ارزان و شکننده به نایلون تقویت شده با فیبر بسیار قوی، در این ویدئو ما بیش از 16 گزینه منحصر به فرد رشته ارائه شده در SD3D همراه با جوانب مثبت و منفی هر.

SD3D Printing
Phone: 1(800) 530-9140
Email: info@sd3d.com
Address: 7960 Silverton Ave. Suite 112 San Diego, CA 92126
© 2018 Mattbull, LLC.